Vedtægter for TeamGym Helsingør
Stiftet 14/1-2018

Navn og hjemsted
§1.
Foreningens navn er TeamGym Helsingør og hjemsted er Helsingør Kommune.

Formål
§2.
TeamGym Helsingør skal være en ramme for gymnastik og fysisk aktivitet med vægt på fællesskab, udfordring og sundhed for foreningens medlemmer.

Optagelsesbetingelser
§3.
Foreningen optager alle, der vil støtte foreningen, arbejde for dens formål og overholde vedtægterne.

Stk. 2 Ved indmeldelse betales kontingent.

Eksklusion af foreningen
§4.
Bestyrelsen kan til en hver tid ekskludere et medlem, når særlige forhold taler herfor. En eksklusion skal være begrundet og meddeles skriftligt. Det ekskluderede medlem kan på skriftligt forlangende få afprøvet eksklusionen på førstkommende generalforsamling.

Fastsættelse af kontingent
§ 5. 
Bestyrelsen fastsætter foreningens kontingenter. Kontingentet forfalder forud.

Stk. 2 Bestyrelsen kan helt eller delvis fritage et medlem for betaling af kontingent i en periode.

Generalforsamlingen
§ 6.
 Generalforsamlingen indkaldes med 3 ugers varsel internt i foreningen og på foreningens hjemmeside

Stk. 2 Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være formanden i hænde senest 14 dage før generalforsamlingens afholdelse. Kun disse forslag kan behandles på generalforsamlingen.

Stk. 3 Valgbare, der ønsker valg til bestyrelsen, skal meddele dette til formanden senest 14 dage inden generalforsamlingen.

Stk. 4 Endelig dagsorden offentliggøres internt i foreningen 5 dage før generalforsamlingen.

§ 7. Stemmeret har personer der ikke er i kontingentrestance, er fyldt 15 år, og er medlem af foreningen, træner i foreningen eller bestyrelsesmedlem, samt personer, som opfylder betingelserne i stk. 2.

Stk. 2 Stemmeret for medlemmer, som ikke er fyldt 15 år, men som i øvrigt opfylder betingelserne i stk. 1, overgives til en person, der har myndighedsretten for det pågældende medlem. En person kan dog ikke afgive mere end én stemme i alt.

Stk. 3 Stemmeret kan kun udøves ved personligt fremmøde.

Stk. 4 Valgbare på generalforsamlingen er alle stemmeberettigede.

§ 8. Beslutninger på generalforsamlinger træffes på baggrund af almindeligt flertal blandt de afgivne stemmer, dog således at der ved ændringer af vedtægter kræves mindst 2/3 flertal blandt de fremmødte.

Stk. 2 Ved stemmelighed mellem kandidater, afholdes en ny afstemning mellem disse kandidater.

Stk. 3 Skriftlig afstemning skal finde sted, når bare ét stemmeberettiget medlem forlanger det.

Ordinær generalforsamling
§ 9.
Ordinær generalforsamling afholdes i juni måned.

Dagsordenen skal omfatte følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
  2. Bestyrelsens beretning
  3. Regnskab
  4. Indkomne forslag
  5. Valg af formand / kasserer
  6. Valg af halvdelen af den øvrige bestyrelse
  7. Valg af revisorer og revisorsuppleant
  8. Eventuelt

Ekstraordinær generalforsamling
§ 10.
Ekstraordinær generalforsamling kan til enhver tid indkaldes af bestyrelsen og skal indkaldes senest én måned efter, at mindst 1/3 af de stemmeberettigede medlemmer skriftligt har forlangt det med et motiveret forslag til dagsorden.

Stk. 2 For indvarsling og udsendelse af dagsorden gælder §6.

Dagsordenen skal indeholde følgende punkter:

 1. Valg af dirigent
  2. Valg af referent
  3. Indkomne forslag
  4. Eventuelt

De indkomne forslag skal i dagsordenen fremgå hver for sig, da det kun er dem, der kan tages stilling til på en ekstraordinær generalforsamling.

Bestyrelsen
§ 11.
Bestyrelsen består af mindst 3 og højst 9 medlemmer.

Stk. 2 Formand og kasserer vælges af generalforsamlingen ved særlig afstemning for to år ad gangen. Formanden vælges i ulige år, kasserer vælges i lige år.

Stk. 3 Den øvrige bestyrelse vælges for to år ad gangen, således at halvdelen er på valg hvert andet år.

Stk.4 Er bestyrelsen ikke er fuldtallig kan bestyrelsen supplere sig selv. De således indtrådte er altid på valg ved førstkommende ordinære generalforsamling.

Stk. 5 Bestyrelsen er kun beslutningsdygtig, når mindst halvdelen af dens medlemmer er til stede.
Beslutninger i bestyrelsen træffes ved almindeligt stemmeflertal.

§ 12.Bestyrelsen fastsætter selv sin forretningsorden.

Regnskab
§ 13.
 Regnskabsåret er fra 1. juni til 31. maj. Revision foretages af den valgte revisor eller dennes suppleant. Kassereren har ansvaret for, at der føres et medlems- og kontingentkartotek over foreningens medlemmer.

Stk.2 Efter revision underskrives regnskabet af den samlede bestyrelse og revisor.

Tegningsregler
§ 14.
 Foreningen tegnes af 2 medlemmer af bestyrelsen, hvoraf den ene skal være formand eller kasserer.

Opløsning af foreningen
§ 15
. Foreningens opløsning kan kun vedtages på to på hinanden følgende generalforsamlinger med 3/4 flertal blandt de på generalforsamlingen fremmødte og stemmeberettigede.

St. 2 I tilfælde af opløsning tilfalder foreningens formue DGI Nordsjælland.

Revideret på generalforsamling 20/6-19